V. 1.0.11

RG Stiftelse

Reinhold Gustafssons Stiftelse bildades 1990 i syfte att främja utbildning inom byggyrkena. När Reinhold Gustafsson (1920-2013) fyllde 70 år, insamlades en grundplåt till stiftelsen. Stiftelsen förvaltas av Murmestare Embetet i Stockholm som har som ändamål att främja och lämna understöd till undervisning och utbildning av byggarbetsledare och byggnadsarbetare. Stor vikt läggs vid vård av äldre byggnader och i gammalt byggnadshantverk, områden som låg Reinhold Gustafsson varmt om hjärtat.

Stiftelsen stöder promoveringen av Mästare och Gesäller inom Stockholmsregionen. Stiftelsens ambition är att fortsatt medverka till att gesäll- och mästarbrev fortsatt delas ut. Stipendiet till gesäller är 15 000 kronor. För mästare är stipendiebeloppet 40 000 kronor. Gesällbreven har en lång historia i Sverige och är en del av vår svenska hantverkartradition där breven visar att innehavaren har en väl dokumenterad yrkesskicklighet som förvärvats under lång yrkesverksamhet.

Ett annat av Reinhold Gustafssons stiftelses engagemang är Kulturhantverksstipendiet. Kulturhantverksstipendiet är, till skillnad mot gesällbrevsstipendiet, ett stöd till att ge fler möjlighet att lära sig mer av de traditionella teknikerna. Detta genom att komma ut på kulturbyggnader runt om i landet som genomgår renovering.

Om oss

Samhällsbyggande genom historien.

Frågor och svar

Vanliga frågor som vi brukar få.